Monday 15 Aug Mon 15 Aug
Tuesday 16 Aug Tue 16 Aug
Wednesday 17 Aug Wed 17 Aug
Thursday 18 Aug Thu 18 Aug
Friday 19 Aug Fri 19 Aug
Saturday 20 Aug Sat 20 Aug
Sunday 21 Aug Sun 21 Aug
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Guillermo Viera 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Guillermo Viera 
Bikram Yoga 11:00 - 12:30 viviana barriga 
Bikram Yoga 11:00 - 12:30 viviana barriga 
 
 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Guillermo Viera 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Guillermo Viera 
 
 
Bikram Yoga 18:45 - 20:15 Sebastian Gonzalez 
Bikram Yoga 18:45 - 20:15 Sebastian Gonzalez 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Guillermo Viera 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Guillermo Viera 
 
 
Bikram Yoga 18:45 - 20:15 Guillermo Viera 
Bikram Yoga 18:45 - 20:15 Guillermo Viera 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Sebastian Gonzalez 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Sebastian Gonzalez 
 
 
Bikram Yoga 18:45 - 20:15 Guillermo Viera 
Bikram Yoga 18:45 - 20:15 Guillermo Viera 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Sebastian Gonzalez 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Sebastian Gonzalez 
 
 
Bikram Yoga 18:45 - 20:15 Sebastian Gonzalez 
Bikram Yoga 18:45 - 20:15 Sebastian Gonzalez 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Guillermo Viera 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Guillermo Viera 
 
 
 
 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Sebastian Gonzalez 
Bikram Yoga 09:00 - 10:30 Sebastian Gonzalez